https://www.nus-bg.org/docs/18RH704.pdf

Информация за право до ОИ

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Приемане и преместване на ученици