Национално външно оценяване в X клас

през учебната 2023/2024 година

Инструктажи:

Инструктаж за квесторите – 10. НВО 2024

Инструктаж за учениците – 10. НВО 2024

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО)

 1. Съгласно заповед на министъра на образованието и науката са определени следните дати за провеждане на НВО:
  За всички ученици:
  Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа.
  Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа.
  По желание на ученика:
  Чужд език (писмен изпит) –  юни 2024 г.,  начало 09,00 часа.
  Чужд език (устен изпит) Компонент „ Говорене“ –  по график.
  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – юни 2024 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа.
  Моделът на НВО за X клас по предмети можете да видите на сайта на МОН.
 2. Във връзка с проверка на данните, с които ще се работи, е необходимо всеки ученик задължително да попълни формуляр.
 3. За явяването на НВО по БЕЛ и Математика не е необходимо да се подава заявление.
 4. За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление от 1 до 16 февруари 2024 г. в стаята на заместник-директора.
 5. За всеки от изпитите по желание се подава отделно заявление, което може да бъде получено от класните ръководителите.
 6. Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 07.06.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО – 13-21.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2024 г.

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Заповед и график – НВО 22-23 учебна година

Инструктаж_ученика 

Модел_Математика_10_2023 

Модел_БЕЛ_10_2023

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖИ 2022 г.

Инструктаж за ученика – Английски език

Инструктаж за квестора – Английски език

Инструктаж за квестори – Математика и БЕЛ

Инструктаж на ученика – Математика и БЕЛ

НВО-2022

Заповед на министъра на образованието и науката РД09-1805/ 31.08.2021 за определяне на дати и организиране на дейностите

Дати за НВО, X клас през 2021/2022 учебна година

 • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09.00 часа
 • Математика – 16 юни 2022 г., начало 09.00 часа

и по желание на ученика

 • Чужд език  – 17 юни 2022 г., писмен изпит/ устен изпит – по график
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 20-22.06.2022 г. – по график

Модел на НВО за X клас по предмети –  сайт на МОН

Извадка от нормативни документи

Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 • Националните външни оценявания  (НВО) се провеждат като писмени изпити с изключение на компонента „Говорене“ при изпита по чужд език и изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит (чл. 49, ал. 1)
 • НВО се провежда не по-рано от три седмици преди края на учебния срок, в който приключва изучаването на съответния учебен предмет в съответната учебна година, по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката; провеждат се едновременно за всички ученици, на компютър и/или хартия (чл. 49, ал. 3,4,5)
 • целта на НВО е диагностика на индивидуалния напредък на всеки ученик, установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас, степента на функционална грамотност, математическа грамотност и др.
 • изпитите в края на Х клас са по БЕЛ и математика и се провеждат под формата на тест (чл. 52, ал. 3)
 • по свое желание, всеки ученик може да положи и изпит по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове и/или по информационни технологии (чл. 52, ал. 4)
 • тестът по БЕЛ включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и/или създаване на текст (чл. 52, ал. 6)
 • тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор (чл. 52, ал. 7)
 • тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на способностите от компонента „Говорене“ – задачи за самостоятелсно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос (чл. 52, ал. 7)
 • тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача (чл. 52, ал. 8)
 • оценката на ученика се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки (чл. 52, ал. 12)
 • оценките по чл. 52, ал. 12 се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование. (чл. 53, ал. 3)
 • ако на изпита по чужд език ученикът е получил минимул 60% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка
 • ако на изпита по информационни технологии ученикът е получил минимул 50% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигитални компетентности
 • когато оценката от изпит от НВО при записване с качествен и количествен показател е Слаб (2), оценката не се записва в документа за завършване на съответния етап и не оказва влияние за преминаването в по-горен клас (чл. 62, ал. 11)

Закон за предучилищното и училищно образование

чл. 131 (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация