Учениците на ЧПГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив учредяват Ученически съвет на 15.09.2020 г.

Като символ на обединение и промяна, той заема ключова роля в училищната дейност.

Ученическият съвет осъзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Обществения съвет За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители за учебната 22/23 година:

Председател: Е. Кирковски

Зам. председател: Ив. Косеров

Секретар: Р. Сапунджиева

Членове:

1 . В. Димитров

2. Цв.  Каишев

3. К. Пенчева

4. К. Тодоров

 

 Цели:

  • Защита на правата на учащите в ЧПГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив в съответствие с Правилника на ЧПГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив и Международната конвенция за правата на детето.
  • Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на ЧПГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив.
  • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и проекти.
  • Представляване на учениците пред други институции.
  • Подобряване информираността на учениците на ЧПГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив  за дейности свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.
  • Опазване имиджа на училището.

    УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

    План за дейността на ученическия съвет за  учебната 2022/2023 година