Годишен план на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане

Стратегия за развитие на училището

Форми на обучения

Безопасност на движението